»
Розклад уроків старшої школи
на 2018-2019 н.р.
«

Корпоративний фільм школи


Можна довго сперечатися про те якою повинна бути сучасна освіта України – гуманітарно спрямова або технічна, точна чи природнича… Ми не сперечаємось! Ми твердо знаємо, що інформаційні технології – це невід’ємна частина сучасного життя.

Запрошуємо до співпраці!

Правила прийому учнів до профільних класів

І. Загальні положення

1. Прийом учнів до  профільних класів з поглибленим вивченням інформаційних технологій та математики спеціалізованої школи №52 здійснюється на конкурсній основі.

2. Формування   5-х   класів   згідно   конкурсного   відбору   проводиться   шляхом створення: класів підвищеного інтелектуального рівня розвитку; класів з поглибленим вивченням інформаційних технологій.

3. Також проводиться конкурсне формування профільних 10-х та 8-х класів з поглибленим вивченням інформаційних технологій та математики.

4. Умови конкурсного відбору розробляються адміністрацією школи за участю науково-методичної ради школи з урахуванням спеціалізації навчання. 

Ці умови відображені у Статуті  школи  (п.2.8,  розділ  II  “Організація  навчально-виховного процесу”) і своєчасно доводяться до відома учнів та їх батьків.

5. У конкурсному відборі беруть участь учні незалежно від місця проживання.

ІІ. Організація конкурсу

6. Конкурс оголошується не пізніше ніж за два місяці до його початку. Умови конкурсу доводяться до відома населення через місцеві засоби масової інформації (преса, телебачення, оголошення в школах та ін.), в обов‘язковому порядку письмове оголошення про термін і умови конкурсу розміщується у приміщенні школи.

7. Для участі в конкурсі учні або їх батьки подають особисту заяву та табель успішності за 4(3)-й та 7-й клас , а до 10–го  профільного класу подається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

8. Конкурсні випробування проводяться після закінчення навчального року, але не пізніше ніж за два тижні до початку наступного навчального року. До участі в них допускаються всі бажаючі.

9. Конкурсні випробування проводяться як в усній так і в письмовій формах, включаючи тестування. Школа в умовах конкурсу визначає види і кількість конкурсних випробувань, але їх загальна кількість не перевищує трьох.

ІІІ. Проведення конкурсу

10. Для проведення конкурсних випробувань в школі створюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи. Головою конкурсної комісії є директор школи або його заступник з навчально-виховної роботи з питань викладання  інформатики і математики.

11. Зміст конкурсних завдань з логіки, математики повинен відповідати навчальним програмам спеціалізованої школи з поглибленим вивченням математики та інформатики.

12. Варіанти письмових завдань (тестів) розробляються головами шкільних методичних об‘єднань, затверджуються і зберігаються у директора школи  до дня проведення конкурсу.

13. В ході  співбесіди виявляється: 

  • бажання учнів навчатися в даній школі, 
  • інтерес до вивчення  предметiв політехнічного циклу, 
  • здiбностi i наполегливiсть у вивченнi інформатики та математики, 
  • моральнi якостi учня, 
  • дисциплiнованiсть (вiдсутнiсть дисциплiнарних стягнень, прогулiв), 

виконання Статуту школи, Правил для учнiв (скромнiсть i охайнiсть) в одязi, носiння установленої шкiльної форми, неприпустимiсть палiння в школi, старанне виконання обов‘язкiв чергового. Дбайливе ставлення до шкiльного майна, участь в життi школи(олiмпiади, гуртки, вечори, спортивнi змагання, робота в музеях школи). 

14. Конкурс свiдоцтв. Враховуються результати державної атестації та середнiй бал свiдоцтва.

15. Пiдсумки конкурсу пiдводяться на засiданнi конкурсної комiсiї. Яка приймає рiшення про зарахування учнiв до школи.


comments powered by HyperComments